Alla måste vi börja på något sätt...


...och därför föddes tanken på att bilda en förening. Skrivarnätet Småland kom till 2006. Direkt vid starten fanns intresse av att ge ut en gemensam bok, en antologi. Kontakt togs med Astrid Lindgrens Hembygd och en projektansökan lämnades in. Föreningen beviljades medel för att ge ut en bok. Grundtanken i projektet var att gå över generationsgränser och detta lyckades. Boken ”Småland skriver!” kom ut i mars 2007 och 59 författare mellan 4 och 80 år har publicerats i boken.

Boken fick stor uppmärksamhet i massmedia. Smålandstidningen har ett reportage där Skrivarnätet Smålands ordförande och en föreningsmedlem berättar om boken. Höglandet.nu skriver att mor och son är med i samma bok. Mamman finns med bland de vuxna författarna och sonen bland de äldre barnen. Den yngsta författaren, 4-åriga Astrid får stor uppmärksamhet i Barometern och Oskarshamnstidningen. Styrelsemedlemmar medverkar i såväl lokalradio som TV 4. Kanske är det mångfalden och utsuddade generationsgränser som gjort projektet så unikt och intressant.

I augusti 2010 kom ytterligare en antologi "Småland skriver igen!" Denna gång fanns bidrag från 73 skribenter mellan 10 och 92 år. Också denna bok har fått stor uppmärksamhet i massmedia.

 

Hösten 2013 kom den tredje antologin “Ordrösen från Småland” och releasen hölls ännu en gång på Biblioteket i Hultsfred. Denna bok fick en strykande åtgång och det finns idag inte ett enda exemplar kvar.

 

I mars 2016 släpptes den fjärde antologin “Ordströmmar från Småland”. Releasen ägde rum på Biblioteket i Alvesta där den yngsta av skribenterna, Matilda Sturebrand klippte bandet.

 

I augusti 2018 presenterades i Eksjö och Växjö antologin ”Ordbrus från Småland – unga skriver” där högstadie- och gymnasieungdomar från Småland bidrar med lyrik och prosatexter.

I augusti 2019 presenterades i Eksjö och Nybro antologin "Ordmån - texter ur den småländska myllan".

 

2020 slog covid-19-pandemin till, och föreningens verksamhet anpassade sig, precis som resten av samhället, till att bedrivas på distans. Det anordnades en digital skrivstafett som resulterade i 17 noveller, vilka samlades i antologin Ordstafett från Småland. Boken presenterades i Eksjö, augusti 2021.


Skribenterna i våra antologier är i olika åldrar. Det är ett åldersspann på mer än åttio år. Att överbrygga generationsgränser är viktigt för Skrivarnätet Småland.

Att främja och sprida skrivglädjen, som vi vet finns i varje vrå av det småländska landskapet, är det vi finns till för.

Våra stadgar:


 • 1   NAMN OCH HEMORT

          Föreningens namn är Skrivarnätet Småland med hemort Småland.

 

 • 2   FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

          Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas litterära intressen

          genom kurser, föreläsningar, konferenser, bokutgivningar samt

          samverkan i skrivandets alla former.

 

 • 3   MEDLEMSKAP

          Personer i alla åldrar med intresse för skrivandet kan bli medlemmar,

          men föreningen är öppen för alla litterärt intresserade. Medlem blir man

          genom att betala den stadgade medlemsavgiften. Avgiften ska vara

          densamma under hela året oavsett när man blir medlem. Vid utebliven

          betalning upphör medlemskapet. Barn och ungdomar får fram till 19 års

          ålder vara medlemmar utan att betala avgift. Uteslutning kan ske om

          medlem motverkar föreningens syfte och verksamhet, men medlemmen

          äger rätt att få beslutet prövat vid ett föreningsmöte.

 

 • 4   STYRELSE

          Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör, samt tre övriga

          ledamöter. Minst fyra sammanträden per år ska genomföras. Vid varje

          sammanträde redovisar kassören föreningens ekonomiska situation.

          Styrelsens mandatperiod löper från årsmöte till årsmöte men

          styrelsemedlemmarna väljs på två år med undantag för valet 2017 då tre

          väljs på ett år. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

 

 • 5   ÅRSMÖTE

          Föreningens årsmöte hålls före februari månads utgång.

          Medlemmarna kallas skriftligen senast två veckor före årsmötet, vars tid

          och plats bestäms av styrelsen. Kallelsen ska innehålla dagordning. Varje

          medlem äger en röst vid årsmötet. Extra ordinarie årsmöte ska hållas

          inom tre månader.

 

          Vid årsmötet ska följande förekomma:

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Fråga om kallelse till årsmötet skett i laga ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 5. Styrelsens förvaltningsberättelse
 6. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 7. Beslut om ansvarsfrihet
 8. Val för tiden t.o.m. nästa årsmöte
  1. ordförande
  2. v. ordförande
  3. sekreterare
  4. kassör
  5. ansvarig för hemsidan (adm. och utförande)
  6. övriga ledamöter
 9. Val av valberedning
 10. Medlemsavgift
 11. Övriga ärenden


 • 6   FÖRENINGSMÖTEN

          Föreningsmötenas innehåll och antal bestäms av styrelsen utifrån

          förslag från föreningens medlemmar.

 

 • 7   FIRMATECKNARE

          Föreningens ordförande, vice ordförande och kassör är var för sig

          föreningens firmatecknare.

 

 • 8   STADGEÄNDRING

          Förslag till stadgeändringar ska tillställas årsmötet. Förslagen antas

          med minst ¾ av angivna röster på två årsmöten efter varandra.

 

 • 9   UPPLÖSNING

          Förslag om upplösning av föreningen ska underställas årsmötet.

          Vid upplösningen av föreningen tillfaller dess kvarvarande tillgångar

          Smålands Författarsällskap.